Husbil Uthyres – Hyresvillkor

Hyra Husbil /  Location Buss / Event buss / Party buss

Husbil Uthyres – Hyresvillkor

 

 

Hyresvillkor

 

 

1. Hyreskontrakt

Ett skriftligt hyreskontrakt ska upprättas mellan parterna, dessa är hyrestagaren samt uthyraren Avtalet ska uppta alla de i förväg bestämda förhållanden som ska gälla under och efter hyrestiden. Avtalet ska upprättas i två likalydande exemplar, ett till varje part. I det fall inget särkilt överenskommit i hyresavtalet gäller våra hyresvillkor tillsammans med Fakta – Uthyrning (4sidor).

 

2. Fordonets användning

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren eller, med hyrestagarens samtycke och på hans ansvar, av person tillhörande hans familj. Hyrestagaren svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra det. Önskar hyrestagaren använda fordonet utanför Sverige får detta ske, endast efter uthyrarens skriftliga godkännande. Om hyrestagaren brukar fordonet i annat land än som framgår av hyreskontraktet, har han omedelbart förlorat rätten att disponera fordonet samt en straffavgift på 10.000kr. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyrestagaren är ansvarig för samtliga kostnader som kan uppstå av med anledning av denna typ av kontraktsbrott.

Hyrestagaren får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att draga, skjuta eller eljest flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar. Rökning respektive husdjur är förbjudna i bilen, överträdelse debiteras med 10.000kr (vardera).

 

3. Hyra och dröjsmål med betalning

Hyran för fordonet anges i särskild prislista. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp och/eller förskott på hyran. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel eller andra förbrukningsvaror som erfodras (såsom spolarvätskor mm). Om hyrestagaren inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 8 procent samt i förekommande fall påminnelseavgift på 1.000 kr.

 

4. Försenad eller utebliven leverans

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet alternativt uteblivet fordon beror på omständigheter utanför hans kontroll tex ej återlämnat fordon, allvarlig skada av fordonet som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

Om hyrestagaren ej dyker upp vid utlämning av husbilen så ersätts ej anmälningsavgift eller hyra.

 

5. Fordonets skötsel

Hyrestagaren ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka än 500 mil, skall hyrestagaren se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs (inkluderar byte av motor olja) på auktoriserad märkesverkstad och att anteckning görs i serviceboken. Kostnaden för serviceinspektionen ersätts senare av uthyraren.Vid utebliven serviceinspektion så har uthyraren rätt att debitera tid för att utföra denna serviceinspektion. Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Oljan skall kollas vid varje tankning.

 

6. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyrestagaren skall direkt underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren så snart som möjligt göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyrestagaren att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person/fordon, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyrestagaren gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada samt för uthyrarens förluster vid efterkommande hyra gällande standard priser. Vid skador som ej rapporteras direkt vid skadetillfället så blir hyrestagaren ersättningsskyldig utöver den erlagda depositionen. Tid för att reparera skadan, uthyrarens arbetstid samt förlorad uthyrning tas hänsyn till vid debitering av extra kostnad för skada.

 

7. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada

Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden fel eller driftstopp på fordonet å kan hyrestagaren bli berättigad till nedsättning av hyran. Hyrestagaren skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att hyrestagaren kontaktat uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan. Ersättning utgår inte. Hyrestagaren blir ersättningsskyldig om skadan är av omfattande art så att det skadar framtida uthyrning.

 

 

8. Hyrestagarens ansvar vid överträdelser av trafik – och parkerings- bestämmelser

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder pga. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyrestagaren varken känt till eller bortkänna till. Om hyrestagaren inte i rätt tid betalar ev. böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar, utan som uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala, har uthyraren rätt att förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyrestagaren en expeditionskostnad av 1.000kr kr för varje överträdelse.

 

9. Tränselskatt

Hyrestagaren kommer att debiteras de avgifter som påförts fordonet enligt bestämmelserna om trängselskatt och väg avgifter som tex broavgift. Hyrestagaren kan på egen hand betala in avgifterna före återlämnandet. Ej betald trängselskatt / broavgift eller liknande debiteras med +1.000 kr vid varje överträdelse.

 

10. Hyrestagarens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada eller förlust av fordonet

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyrestagaren går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet. Hyrestagaren skall betala ersättning till uthyraren för skador som uppstått under hyrestiden enligt följande:

– Trafiksjälvrisk (10 000 kr)

– Vagnskada (10 000 kr)

– Stöld (30 000 kr)

– Stöld med nyckel (80 000 kr)

– Glasskada (10 000 kr)

Observera att vid flertalet skador så kan en ökad kostnad medföras då försäkringen oftast endast täcker en skada.  Om föraren är under 24 år och vållande till trafikskada utgår en “ungdomssjälvrisk” (om 2000 kr), per utöver vad som ovan sagts. Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras hyrestagaren självrisk enligt försäkringsbolagets villkor. Vid skada tillfaller hela depositionsbeloppet uthyraren, oavsett skadans storlek. Om skadans storlek är så pass omfattande att framtida hyrestagare drabbas så blir hyrestagaren som anses skyldig till skadan ersättningsskyldig enligt framtida standard hyra. Om skadan ej rapporterats till uthyraren så äger uthyraren rätt att efter debitera hyrestagaren för reparations kostnad, tid erlagd; både av uthyraren och reparations firman, även eventuell förlust i framtida uthyrning tas hänsyn till vid efterdebitering av skada. Uppsåtligt allvarlig skadegörelse av husbilen “ej olycka” blir hyrestagaren retroaktivt debiterad fullt skadebelopp mm.

11. Begränsning av skada

Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

 

12. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Hyrestagaren har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden, det medges inget avdrag från hyresbeloppet. Husbilen skall återlämnas i oskadat skick samt vara rengjord invändigt och tvättat utvändigt. Vatten-, avlopps- och toalettank skall vara tömda ( toalettank rengjord )samt vatten tank skall vara påfylld med dricksvatten. Hyrestagaren kan köpa till tjänster som hänvisas som tillval. Om sådan tjänst inte kontrakterats före tillträdet debiteras avgifter enligt följande:

Ej tömd och eller rengjord toa debiteras med 2.000 kr / ej tömd avloppstank debiteras med 2.000 kr. Om husbilen återlämnas ostädad tillkommer en avgift om 5.000kr. Om husbilen återlämnas otvättad tillkommer en avgift om 2.000 kr. Vid rök eller djur sanering tillkommer en avgift på 10.000kr (vardera). Samtliga priser är ex moms.

Tid för återlämning är 10:00, om inte annat har angetts i hyresavtalet. 1000kr debiteras för varje påbörjad timme i förseningsavgift. Pris är ex moms.

Uthyraren och hyrestagaren skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Dock så ges uthyraren 24h för att reklamera eventuella fel som uppkommit under föregående uthyrning. Husbilen skall alltid avlämnas med full diesel tank. Otankad bil debiteras med gällande dieselpris plus 5 kr/liter + 1.000kr . Om hyrestagaren inte återlämnar fordonet enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren för de kostnader som uppstått för att återställa fordonet till en sådan plats och skick att det åter kan tas i bruk av uthyraren. Hyrestagaren är därtill skyldig att betala ytterligare hyra gällande prislista för den tid förseningen gäller. Om annan hyresman drabbats av förseningen tillkommer en förseningsavgift med ytterligare 100% av hyresbeloppet som beror på förseningen. Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet, eller att begära att hyrestiden förlängs.  Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång.

 

13. Bokning 

Bokning är bindande så snart hyresgästen har betalat anmälningsavgiften och/eller hela hyran. Anmälningsavgiften “Depositionen”, 10 000 kr, erlägges vid bokning av husbilen. Återbetalning sker till fullo om husbilen återlämnas i oskadat skick.

Vid bokning skall en anmälningsavgift på 10.000 kr erläggas till HyrLx inom 5 dagar från bokningstillfället. Anmälningsavgiften övergår i deposition när full hyra erlagds. För bokning som sker 60 dagar eller mer före ankomst skall full betalning enligt avtalets pris vara HyrLyx tillhanda senast 30 dagar före hyresperiodens början. Vid speciella omständigheter så kan uthyraren begära att full betalning av deposition samt avtalets pris erlägges omgående.

För bokning som sker 29 till och med 15 dagar före ankomst skall full betalning (deposition samt hyra) enligt avtalets pris vara HyrLyx tillhanda inom 5 dagar från bokningstillfället. Enligt förfallodatum på fakturan.

För bokning som sker 14 dagar eller senare före ankomst skall full betalning (deposition samt hyra) vara HyrLyx tillhanda inom 2 dagar från bokningstillfället. Enligt förfallodatum på fakturan.

Vid försenad inbetalning enligt ovan så förfaller såväl avtalet samt den erlagda totala summan.

 

14. Avbokning

Hyresgästen kan avboka muntligen eller skriftligen till HyrLyx. HyrLyx accepterar endast av/ombokningar av hyresgästen personligen. För att avbokningen skall vara godkänd så skall en bekräftelse skriftligt utfärdas av uthyraren.

För avbokning 30 dagar eller mer innan första uthyrningsdag så behåller HyrLyx 5.000kr av anmälningsavgiften samt 50% av erlagt hyra. Utbetalning sker till hyrestagare, under förutsättning att husbilen kan hyras ut under avtalad period. Således måste återbetalningen avvaktas om husbilen lyckas bli uthyrd till någon annan. Anmälningsavgiften på 5.000kr återbetalas ej.

För avbokning 30 dagar eller mindre innan första uthyrningsdag behåller HyrLyx 100% av anmälningsavgiften samt 100% av erlagd pris.

 

15. Uthyrarens hävningsrätt mm

Uthyraren har rätt att häva avtalet om:

a) Hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid. Vid betalning vid 30dagar eller mindre före uthyresdagen så förfaller fullt erlagt belopp (deposition & avgift ) om betalningen är mer än 5dagar försenad. Vid betalning vid 14dagar eller mindre före uthyrningsdagen så förfaller fullt erlagt belopp ( deposition & avgift ) om betalningen är mer än 2dagar försenad.

b) Fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger.

c) Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.

d) Hyrestagaren misstänks att sabotera husbilen / och eller bryta mot lagen.

 

16. Tvist

Tvist med anledning av skada eller kostnader som grundar sig på detta avtal eller tillägg ska hänskjutas till allmän domstol.

 

17. Personuppgiftslagen (PUL)

Uthyraren behandlar hyresmannens personuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarataga sina rättigheter enligt detta hyresavtal. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, körkortsinnehav, adress, telefonnummer och e-postadress. Vidare registreras uppgifter om hyrbil, körsträcka, priser och villkor m.m Personuppgifterna används uteslutande i uthyrningsverksamheten och uppgifterna lämnas inte ut till annan. Uppgifterna inhämtas från hyresmannen eller hyresmannens företag. I fall då hyresmannens betalningsförpliktelse inte fullgörs kan ytterligare personuppgifter komma att inhämtas från offentligt tillgängliga register och lagras under ärendets handläggning. Uppgifterna lämnas i sådant fall ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av avtalsförpliktelse. De behandlingar av personuppgifter som förekommer är lagring och bearbetning av uppgifter för avtalets fullgörande samt, i de fall hyresmannen inte skriftligen motsätter sig det, för marknadskommunikation. Uppgifterna sparas i 36 månader efter det att avtalsförhållandet avslutats. Hyresmannen har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats. Hyresmannen har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.

 

 

Kontaktformulär för önskemål om att hyra HÄR

Husbil Uthyres – andreas@hyrlyx.se